infopark racks

ip6 - near athulya

ip8 - near main gate

ip1 & ip2 - near wipro gate

ip4 - near main gate

ip9 - near athulya